CM Soft Skills: Onderhandelen en overtuigen

In de CATS CM®-trai­ning(en) leert de deelnemer hoe contract­manage­ment procesmatig op basis van de methode moet worden toegepast. Contractmanage­ment is ook voor een groot deel mensenwerk. Onderhandelen en overtuigen zijn aan de orde van de dag, zowel in je eigen orga­ni­satie als daarbuiten. Ga in één dag aan de slag met jouw onder­han­delings- en beïnvloedingsvaar­dig­heden en wordt een nog betere contract­manager.

Download deze brochure Boek deze training

Waarom deze training?

 • Leer wat er nodig is voor win-win onderhandelen.
 • Verkrijg inzicht in nut, noodzaak en werking van effectief stakeholdermanagement.
 • Ontwikkel en verfijn je eigen onderhandelings- en stakeholdermanagementvaardigheden.
 • Oefen met eigen casuïstiek en vergroot het leereffect.
8,5
Boek deze training
 • Inleiding
 • Wat leert de deelnemer?
 • Voor wie?
 • Algemeen
 • Programma
 • Prijs
 • Data, locatie en inschrijvingen
 • Een plaats reserveren
 • Gerelateerde trainingen
Inleiding

Tijdens de CATS CM®-trai­ning(en) leert de deelnemer hoe contract­manage­ment pro­ces­ma­tig en me­tho­disch kan worden toegepast. Effectief contract­manage­ment gaat uiteraard verder dan processen en methodes. Het draait ook om inter­per­soon­lijke vaar­dig­heden.

Onderhandelen en over­tui­gen spelen hierbij een cruciale rol, zowel binnen de eigen orga­ni­satie als daar­bui­ten. Deze ééndaagse training biedt deel­nemers de mogelijk­heid om hun on­der­han­de­lings-, over­tui­gings-, en beïn­vloe­dings­vaar­dig­heden verder te ont­wik­kelen en te verfijnen, zodat ze nog betere contract­managers worden en effec­tiever kunnen opereren in ver­schil­lende situaties.

Wat leert de deelnemer?
 • de Harvard-principes voor onder­han­delen;
 • tools voor win-win onder­han­delen;
 • succesvol stake­holder­manage­ment;
 • de werken en inrich­ting van stake­holder­com­muni­catie.
Voor wie?

Deze training is speciaal ont­wikkeld voor contract­managers met een CATS CM®-opleiding die hun vaar­dig­heden bij het toepassen van de methode CATS CM® willen op­tima­lise­ren. De training is geschikt voor contract­managers bij zowel op­dracht­gevers als leveran­ciers.

Algemeen

Duur
De training duurt één dag, van 9.30 tot 17.00 uur.

Materiaal
Elke deelnemer krijgt exclu­sieve toegang tot ons deel­nemers­portaal, waarin pdf’s van gepresen­teerde sheets, op­drach­ten en andere trainings­materia­len zijn opgenomen.

Werkvormen
Tijdens de training wordt theorie afgewis­seld met praktijk­voor­beelden, op­drach­ten en reflectie op de eigen situatie van de deelnemer. Op deze manier wordt niet alleen de kennis­over­dracht ver­gemak­kelijkt, maar wordt de deelnemer ook actief betrokken bij het leer­proces en aan­gemoedigd om de geleerde concepten toe te passen op de eigen werk­omge­ving. Dit zorgt voor een inter­actieve en boeiende leer­erva­ring die de deelnemer in staat stelt om de verworven kennis direct in de praktijk te brengen.

Studiebelasting
Voor deze training bestaat de studie­belas­ting uit­slui­tend uit de tra­ining­sdag(en) zelf. De deelnemer hoeft zich niet voor te bereiden.

Vooropleiding
Voor het deelnemen aan deze training is het volgen van een CATS CM® Practitioner-training óf een CATS CM® versie 4 Foundation-training, gecombineerd met het hebben van minimaal 5 jaar ervaring hebt als contract­manager vereist. De training is gebaseerd op CATS CM® versie 4, zoals uit­ge­ge­ven in februari 2020. Indien de deelnemer een CATS CM® Foundation-training heeft gevolgd op basis van een oudere versie van de methode, dan vragen we de deelnemer het boek “CATS CM® versie 4: Van werken aan contrac­ten naar contrac­ten die werken” te bestellen en te bestu­deren. Dit kan door zelf­stu­die of door gebruik te maken van onze gratis CATS CM® Refresh-training waarin we de deelnemer bijpraten en zorgen voor een optimale voor­berei­ding op een ver­volg­trai­ning. Het secre­ta­riaat van CM Partners in­for­meert deel­nemers die een training hebben gevolgd op basis van een vorige versie en zich nu in­schrij­ven voor deze training over de CATS CM® Refresh-training.

CATS CM® Expert-examen
Dit examen toetst de benodigde soft skills voor de toe­pas­sing van de CATS CM®-methode. De kandidaat kan het examen afleggen na het volgen van de trai­ning­en CM Soft Skills: Evalueren, feedback geven en conflict vermijden en CM Soft Skills: Onderhandelen en over­tui­gen. Het volgen van de training CM Soft Skills: persoon­lijke ef­fec­ti­vi­teit is geen vereiste, maar kan kan­di­da­ten extra on­der­steu­ning bieden. Het afleggen van het Expert-examen is alleen mogelijk wanneer de kandidaat ook het CATS CM® Practitioner-examen met succes heeft afgelegd.

Programma
 • Win-win onder­han­delen; voor­berei­ding, sfeer, stand­pun­ten en belangen
 • Stakeholdermanage­ment; effec­tieve com­muni­catie met de diverse stake­holders
Prijs

De kosten voor een open-roos­ter-trai­ning bedragen € 795, exclusief 21% BTW, per deelnemer. Deze prijs is geldig tot en met 31 augustus 2025. Neem voor de prijzen van in­com­pany-trai­nin­gen contact op met secretariaat@cmpartners.nl. Dit bedrag is inclusief de kosten van trainings­materia­len.

Data, locatie en inschrijvingen

Klik op onderstaande knop voor de data van de trainingen, onze trainingslocaties en om je in te schrijven.

Boek deze training

Een plaats reserveren

We geven je graag een optie op een training. Schrijf je in via ‘Boek deze training’ en vermeld in het opmer­kingen­veld dat het een optionele (voor­lopige) inschrij­ving betreft. Deze optie blijft maximaal 21 dagen geldig, maar tot uiterlijk 14 dagen voor de start­datum van de training. Definitief maken doe je door een e-mail te sturen aan secretariaat@cmpartners.nl. Wil je een optie op een training binnen 14 dagen voor de start­datum, neem dan contact op met het secre­ta­riaat.

Gerelateerde trainingen
"Met deze training werk je aan jezelf als contractmanager. Het spiegelen, de theoretische inzichten, de tools en het delen van ervaringen hebben me als persoon en daarmee mijn impact als contractmanager verder doen groeien."
Haaye Tiggelaar
Senior Contractmanager

Download brochure

 • We zijn benieuwd naar je bevindingen. Om je te helpen bij je opleidingskeuze, nemen we eerdaags nog even contact met je op.

Bel mij terug