Contractmanagement CATS CM® Foundation voor verkopers

Verkoop en contract­manage­ment zijn onlos­ma­ke­lijk met elkaar verbonden. Vergaar in twee dagen de kennis die je als verkoper nodig hebt van contract­manage­ment op basis van CATS CM® en opti­mali­seer je samen­wer­king met en ver­anke­ring van contract­manage­ment in de orga­ni­satie.

Download deze brochure Boek deze training

Waarom deze training?

 • Verwerf waardevolle kennis van de contractmanagementmethode CATS CM®.
 • Ontdek de verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen de verkoper en de contractmanager en optimaliseer de samenwerking.
 • Werk effectiever en efficiënter door middel van praktische middelen en technieken.
 • Voeg waarde toe aan je afdeling en organisatie door de opgedane kennis en vaardigheden toe te passen in de praktijk.
8,5
Boek deze training
 • Inleiding
 • Wat leert de deelnemer?
 • Voor wie?
 • Algemeen
 • Programma
 • Prijs
 • Data, locaties en inschrijven
 • Een plaats reserveren
 • Gerelateerde trainingen
Inleiding

In deze uit­ge­breide twee­daagse training krijgen verkopers een diepgaand inzicht in het hoe, wat en waarom van contract­manage­ment in relatie tot verkoop, gebaseerd op de bewezen contract­manage­ment­methode CATS CM®. De verkregen kennis is zowel toe te passen in aan­bestedings­plichtige als niet-aan­beste­dings­plich­tige trajecten.

De deelnemer wordt mee­geno­men in de essen­tiële aspecten van contract­manage­ment voor en na onder­te­ke­ning van een contract, waardoor een helder beeld ontstaat van verdeling van de taken en verant­woor­delijk­heden tussen verkoop en contract­manage­ment. Na afloop van de training kan iedere deelnemer nog beter de brug slaan tussen beide vak­gebie­den.

Wat leert de deelnemer?
 • de opbouw van contract­manage­ment volgens de methode CATS CM®;
 • de verdeling van werk­zaam­heden tussen verkoop en contract­manage­ment gedurende de gehele contract­levens­cyclus;
 • de contract­manage­ment­activi­teiten die moeten worden uit­ge­voerd bij het opstellen van het contract in de contract­creatie;
 • hoe in de eigen orga­ni­satie verkoop en contract­manage­ment (nog) beter kunnen samen­werken;
 • de aandachts­gebieden van contract­manage­ment (CM Essentials) en de invloed van, en op, contract­afspraken.
Voor wie?

Deze training richt zicht speciaal op ver­koop­pro­fes­sio­nals werkzaam in orga­ni­sa­ties waar het contract­manage­ment­proces is ingericht op basis van CATS CM® of die (deels) de rol van contract­manager hebben. Deze training is ook geschikt voor verkopers met interesse in contract­manage­ment, en voor proces­eige­naren van het verkoop- en/of contract­manage­ment­proces die zich willen verdiepen in de raak­vlak­ken tussen deze vak­gebie­den en zo beter grip te krijgen op de do’s-and-don’ts bij imple­men­tatie.

Algemeen

Duur
De training duurt twee dagen, van 9.30 tot 17.00 uur. Deze zijn meestal aan­sluitend.

Materiaal
Elke deelnemer ontvangt een exemplaar van het boek “CATS CM® versie 4: Van werken aan contrac­ten naar contrac­ten die werken” en krijgt exclu­sieve toegang tot ons deel­nemers­portaal, waarin pdf’s van gepresen­teerde sheets, op­drach­ten en andere trainings­materia­len zijn opgenomen.

Examen
Na het bestu­deren van het boek “CATS CM® versie 4: Van werken aan contrac­ten naar contrac­ten die werken” en deelname aan de training heeft de deelnemer de kennis om met ver­trouwen, als kers op de taart, het online CATS CM® Foundation-examen te doen. Bij succes­volle afronding van dit optionele examen krijgt de deelnemer het waarde­volle CATS CM® Foundation-certi­fi­caat. Het examen kan op elk gewenst moment worden afgelegd.

Het examen is niet inbegre­pen in de training en moet apart worden geboekt.

Werkvormen
Deze training is primair gericht op het over­brengen van de theorie van de CATS CM®-methode. Daarbij geven onze zeer ervaren trainers ruimte voor praktijk­voor­beelden, op­drach­ten en reflectie op de eigen situatie van de deelnemer. Op deze manier wordt niet alleen de kennis­over­dracht ver­gemak­kelijkt, maar worden de deel­nemers ook actief betrokken bij het leer­proces en worden ze aan­gemoedigd om de geleerde concepten toe te passen op hun eigen werk­omge­ving. Dit zorgt voor een inter­actieve en boeiende leer­erva­ring die de deel­nemers in staat stelt om de verworven kennis direct in de praktijk te brengen.

Studiebelasting
Voor deze training bestaat de studie­belas­ting uit­slui­tend uit de tra­ining­sdag(en) zelf. De deelnemer hoeft zich niet voor te bereiden. Er is geen sprake van huiswerk tussen de trainings­dagen.

Vooropleiding
Deze training vereist geen speci­fieke voor­op­lei­ding. Iedereen is welkom om deel te nemen, ongeacht achter­grond of ervaring.

Programma
 • De verande­rende wereld
 • De belang­rijkste defini­ties
 • Toenemend belang contract­manage­ment
 • Contractdoel­stel­lingen
 • De methode CATS CM®
  • Pijler 1: De Overeengekomen Prestatie en Alle Overige Contractafspraken
  • Pijler 2: De rollen
  • Pijler 3: De Contractmanage­ment (CM) Essentials
  • Pijler 4: Het contract­manage­ment­proces en het bepalen van contract­manage­ment­scena­rio’s
 • De relatie tussen verkoop en contract­manage­ment
 • De CM Essentials bekeken vanuit contract­creatie
 • Contractmanagerstooling: het contract­risico­profiel en het verplich­tingen­assess­ment
Prijs

De kosten voor een open-roos­ter-trai­ning bedragen € 1.595, exclusief 21% BTW, per deelnemer. Deze prijs is geldig tot en met 31 augustus 2025. Neem voor de prijzen van in­com­pany-trai­nin­gen contact op met secretariaat@cmpartners.nl. Dit bedrag is inclusief de kosten van trainings­materia­len. Houd er rekening mee dat de kosten voor het optionele CATS CM® Foundation-examen niet zijn inbegre­pen. Voor meer infor­matie over het examen verwijzen we je graag naar de des­betref­fende informatiepagina.

Data, locaties en inschrijven

Klik op onderstaande knop voor de data van de trainingen, onze trainingslocaties en om je in te schrijven.

Boek deze training

Een plaats reserveren

We geven je graag een optie op een training. Schrijf je in via ‘Boek deze training’ en vermeld in het opmer­kingen­veld dat het een optionele (voor­lopige) inschrij­ving betreft. Deze optie blijft maximaal 21 dagen geldig, maar tot uiterlijk 14 dagen voor de start­datum van de training. Definitief maken doe je door een e-mail te sturen aan secretariaat@cmpartners.nl. Wil je een optie op een training binnen 14 dagen voor de start­datum, neem dan contact op met het secre­ta­riaat.

Gerelateerde trainingen
"Praktische handvaten om contractmanagement onmisbaar te maken in organisaties! Het brengt je structuur in je werk, duidelijkheid in rolverdeling, en blijvende scherpte en aandacht voor contracten."
Anoniem

Download brochure

 • We zijn benieuwd naar je bevindingen. Om je te helpen bij je opleidingskeuze, nemen we eerdaags nog even contact met je op.

Bel mij terug